คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ

File File size Downloads
pdf คู่มือการใช้ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 MB 1505
pdf UCO_(01)_แบบฟอร์มรายงานการติดตามตามมติสภามหาวิทยาลัย 92 KB 356
doc UCO_(02)_แบบฟอร์มการจัดทำคำสั่ง 62 KB 391
doc UCO_(03)_บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร 18 KB 258
doc UCO_(04)_แบบเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 39 KB 318
pdf 1.การจัดทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 158 KB 616
pdf 2.การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 478 KB 348
pdf 3.การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายและ เบิก-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน 396 KB 303
pdf 4.การรับรองรายงานการประชุม 365 KB 438
pdf 5.การแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 230 KB 413
pdf 7.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ 304 KB 277
pdf 6.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 341 KB 285
pdf 8. ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำรายงานผลการ 306 KB 368
pdf 9.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระ การประชุมและสภามหาวิทยาลัย 337 KB 342
Scroll to Top