คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ

File File size Downloads
pdf คู่มือการใช้ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 MB 1694
pdf UCO_(01)_แบบฟอร์มรายงานการติดตามตามมติสภามหาวิทยาลัย 92 KB 421
doc UCO_(02)_แบบฟอร์มการจัดทำคำสั่ง 62 KB 443
doc UCO_(03)_บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร 18 KB 306
doc UCO_(04)_แบบเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 39 KB 372
pdf 1.การจัดทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 158 KB 777
pdf 2.การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 478 KB 424
pdf 3.การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายและ เบิก-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน 396 KB 377
pdf 4.การรับรองรายงานการประชุม 365 KB 516
pdf 5.การแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 230 KB 538
pdf 7.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ 304 KB 360
pdf 6.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 341 KB 358
pdf 8. ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำรายงานผลการ 306 KB 457
pdf 9.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระ การประชุมและสภามหาวิทยาลัย 337 KB 448
Scroll to Top