ทำเนียบนายกสภามหาลัย องค์ก่อนและองค์ปัจจุบัน

พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖) พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๔

พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ.๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๐๓

พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติมหาเถร ป.ธ. ๕) พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๒๓

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ.๘) พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๒

พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘) พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๗

replika zegarka

พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๔, M.A.) พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน

Scroll to Top