สรุปรายงานการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

wdt_ID ปี เดือน เรื่อง File
2 2560 มกราคม รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 File
3 2561 มกราคม รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 File
4 2562 มกราคม รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีี 1/2562 File
5 2562 มีนาคม รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีี 2/2562 File
6 2562 มีนาคม รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีี 3/2562 File
7 2562 เมษายน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีี 4/2562 File
8 2562 มิถุนายน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีี 5/2562 File
9 2562 กรกฎาคม รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีี 6/2562 File
10 2562 สิงหาคม รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีี 7/2562 File
11 2562 กันยายน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งทีี 8/2562 File
ปี เดือน เรื่อง
Scroll to Top