แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

Uco แบบประเมินความพึงพอใจระดับส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดและเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

วิสัยทัศน์       เป็นเลิศในการสนับสนุนและบริการตามพันธกิจของสภามหาวิทยาลัย

ค่านิยม          มุ่งบริการ รับผิดชอบ รอบรู้ สู่งานคุณภาพ

พันธกิจ         สนองงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

Scroll to Top