พระพรหมวชิราธิบดี
นายกสภามหาวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระเมธีวชิรคุณ, รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายอรรถพล สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
เลขาธิการสภาการศึกษา

นายปิวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สมเด็จพระพุฒาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระพรหมโมลี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๕
แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระพรหมวชิรปัญญาจารย์
ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Scroll to Top