อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร

wdt_ID ปี คณะ มติ ระดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง File
2 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 9/2562 โท 219/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา File
3 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 9/2562 เอก 220/2562 แต่งตั้งอาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา File
4 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 9/2562 โท 218/2562 แต่งตั้งอาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา File
5 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 9/2562 โท 214/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา File
6 2562 คณะพุทธศาสตร์ 9/2562 ตรี 221/2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ File
7 2561 คณะสังคมศาสตร์ 8/2561 โท 1211/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ File
9 2561 คณะครุศาสตร์ 5/2561 โท 792/2561 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ File
10 2563 คณะพุทธศาสตร์ 1/2563 ตรี 10/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัญญา พ.ศ. 2560 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น File
11 2563 คณะพุทธศาสตร์ 1/2563 ตรี 11/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น File
12 2563 คณะมนุษยศาสตร์ 1/2563 ตรี 12/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2560 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น File
ปี คณะ มติ ระดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง
Scroll to Top