คำสั่งแต่งตั้ง

wdt_ID ปี ชนิด ชื่อ - ฉายา (นามสกุล) วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ File
5 2561 รองศาสตราจารย์ พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม (ทองแก้ว), รศ.ดร. เอก อาจารย์ พระพุทธศาสนา 797/2561 02/09/2017 29/06/2018 File
7 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระคมสัน ฐิตเมธโส (เจริญวงค์), ผศ. โท อาจารย์ เศรษฐศาสตร์ 794/2561 02/08/2560 29/06/2561 File
12 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต เอก อาจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 25/2560 03/09/2558 14/01/2560 File
13 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. เอก อาจารย์ พระพุทธศาสนา 24/2560 20/01/2559 14/01/2560 File
14 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม เอก อาจารย์ รัฐศาสตร์ 23/2560 20/01/2558 14/01/2560 File
15 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสน โท อาจารย์ อังกฤษ 130/2560 28/06/2558 04/03/2560 File
16 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสุรชัย วราสโก, ผศ. โท อาจารย์ สันสฤต 131/2560 10/04/2558 04/03/2560 File
17 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช เอก อาจารย์ รัฐศาสตร์ 132/2560 11/12/2558 04/03/2560 File
18 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรครูปริยัติคุณรังสี (พระมหาลิขิต รตนรํสี), ผศ. โท อาจารย์ เศรษฐศาสตร์ 133/2560 22/01/2558 04/03/2560 File
19 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.เดช ชูจันอัด โท อาจารย์ เศรษฐศาสตร์ 134/2560 18/01/2559 04/03/2560 File
ชนิด ชื่อ - ฉายา (นามสกุล)

สถิติแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

wdt_ID ปี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์(พิเศษ) รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)
1 2562 0 0 23 0 51 0
2 2561 0 0 15 3 67 5
3 2560 0 0 3 1 33 0
4 2559 1 0 6 0 19 2
5 2558 0 0 4 0 11 0
6 2557 0 0 4 0 15 0
7 2556 0 0 2 0 2 1
8 2555 0 0 5 0 3 0
9 2554 0 0 2 0 1 0
10 2553 0 1 1 1 11 2
ปี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์(พิเศษ) รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)

 

Scroll to Top