มติที่ประชุมสภา

มติที่ประชุมสภา

wdt_ID ปี เดือน ครั้งที่ วาระที่ เรื่อง File
1 2561 มกราคม 1/2561 4.1 ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ File
2 2561 มกราคม 1/2561 4.2 ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ File
3 2561 มกราคม 1/2561 4.3 ขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 File
4 2561 มกราคม 1/2561 4.4 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา File
5 2561 มกราคม 1/2561 4.5 ขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 File
6 2561 มกราคม 1/2561 4.6 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการหรือวิทยาลัย File
8 2561 กุมภาพันธ์ 2/2561 4.1 ขออนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ.2560 File
9 2561 กุมภาพันธ์ 2/2561 4.2 ขออนุมัติผู้สมครวรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.2561 File
10 2561 กุมภาพันธ์ 2/2561 4.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ File
11 2561 กุมภาพันธ์ 2/2561 4.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง File
ปี เดือน เรื่อง
Scroll to Top