ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานที่สังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดี ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖” เพื่อให้การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ให้แบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนงานออกเป็น ๑๓ ส่วน ดังนี้                                                           ๑.กองกลาง                                                                                                                       ๒.กองกิจการนิสิต                                                                                                               ๓.กองกิจการวิทยาเขต                                                                                                         ๔.กองคลังและทรัพย์สิน                                                                                                         ๕.กองนิติการ                                                                                                                     ๖.กองแผนงาน                                                                                                                   ๗.กองวิชาการ                                                                                                                   ๘.กองวิเทศสัมพันธ์                                                                                                             ๙.กองสื่อสารองค์กร                                                                                                             ๑๐.สำนักงานประกันคุณภาพ                                                                                                   ๑๑.สำนักงานตรวจสอบภายใน                                                                                                 ๑๒.สำนักงานพระสอนศีลธรรม                                                                                                 ๑๓.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                                เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรจุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ relojes replicas จึงออกประกาศเรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีส่วนงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้                                                                               ๑. กลุ่มงานฐานข้อมูลและสารสนเทศ                                                                                         ๒. กลุ่มงานประชุมสภามหาวิทยาลัย                                                                                           ๓. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

Scroll to Top