เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุม

wdt_ID ปี เดือน เรื่อง File
2 2561 กรกฎาคม ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เดือน กรกฎาคม File
3 2560 กุมภาพันธ์ ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เดือน กุมภาพันธ์ File
4 2560 มีนาคม ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เดือน มีนาคม File
5 2560 เมษายน ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เดือน เมษายน File
6 2560 พฤษภาคม ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เดือน พฤษภาคม File
7 2560 กรกฎาคม ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เดือน กรกฎาคม File
8 2560 กันยายน ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เดือน กันยายน File
9 2560 พฤศจิกายน ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เดือน พฤศจิกายน File
11 2561 มกราคม ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เดือน มกราคม File
12 2561 กุมภาพันธ์ ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เดือน กุมภาพันธ์ File
ปี เดือน เรื่อง
Scroll to Top