อนุมัติหลักสูตร

wdt_ID ปี หลักสูตร มติครั้งที่ ระดับการศึกษา เลขที่ประกาศ เรื่อง File
47 2561 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 11/2561 ระดับปริญญาเอก อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น File
48 2561 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 11/2561 ระดับปริญญาเอก อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะพุทธศาสตร์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา File
49 2561 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 11/2561 ระดับปริญญาเอก อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะพุทธศาสตร์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา File
50 2562 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 5/2562 ระดับปริญญาเอก อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิิชาบาลีพุทธศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ส. ๒๕๖๒)
51 2562 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 5/2562 ระดับปริญญาเอก อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ส. ๒๕๖๒) File
52 2562 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 5/2562 ระดับปริญญาโท อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิิชาบาลีพุทธศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ส. ๒๕๖๒) File
56 2562 รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต 5/2562 ระดับปริญญาตรี อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย File
57 2562 5/2562 ประกาศนียบัตร อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาลัยสงฆ์นคครพนม File
58 2562 5/2562 ประกาศนียบัตร อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร (ป.พก.) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม File
59 2562 5/2562 ประกาศนียบัตร อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ห้องเรียนวัดศรีบุญเรื่อง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม File
หลักสูตร เรื่อง
Scroll to Top