สิงหาคม 2022

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย …

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ Read More »

พระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดี มจร

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวัน …

พระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดี มจร Read More »

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาใ …

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ Read More »

การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส …

การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ Read More »

การจัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง #การจ …

การจัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย Read More »

การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

#ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจ …

การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี Read More »

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ …

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี Read More »

Scroll to Top