ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิซาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิซาของมหาวิทยาลัยหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการเพิ่มติม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๕๔. วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไว้ดังนี้

๑. ให้กำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิซาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปริญญาสามชั้น ดังนี้

(ก) เอก ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ต.” และมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า “Doctor of Philosophy” ใช้อักษรย่อ “Ph.D.”

(ข) โท ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” และมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า “Master of Arts” ใช้อักษรย่อ “M.A.”

(ค) ตรื ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” และมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า “Bachelor of Arts” ใช้อักษรย่อ “B.A.”

๒. การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิซาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ใช้อยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อตังกล่าว เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๔1๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕

พระพรหมวชิราธิบตี

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิ

Scroll to Top