การจัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาสัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๓๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔. และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงตราข้อกำหนดไว้ ดังนี้
“ให้จัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาสีเถรวาทราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านรางพิกุล ตำบสรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พระพรหมวชิราธิบตี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Scroll to Top