ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องแบบบุคลากร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ และจรรโลงไว้ซึ่ง ความภาคภูมิใจสมศักดิ์ศรีแห่งมหาวิทยาลัย
fake taschen
2542ประกาศเรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาล

Scroll to Top