แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี” มาตรา ๑๘ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดว่า “สภามหามหาวิทยาลัย อาจแต่งตั้งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี ไม่เกิน สองรูปหรือคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำเสนอแนะของอธิการบดี” จึงเสนอผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
replica breitlings
๑. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.                เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(ประสาร จนุทสาโร พธ.บ., วท.ม., ปร.ด.)

๒. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                     เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D., ปร.ด.)

คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Scroll to Top