การจัดการความรู้

เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา” ร่วมชี้แจง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 tag heuer replica ผ …

เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา” ร่วมชี้แจง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ Read More »

การประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คู่มือ การประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

การประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร

คู่มือ…หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ตา …

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร Read More »

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศและข้อบังคับทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และพร …

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศและข้อบังคับทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ Read More »

คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองวิชาก …

คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑ Read More »

“มส.และมจร”เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๖๑  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด …

“มส.และมจร”เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องจรรยาบรร …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒

พระราชวรเมธี,รศ.ดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีการจัดประชุ …

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒ Read More »

Scroll to Top