คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองวิชาการและสำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดคูหาคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากสัดส่วนคณาจารย์ประจำคณะ ตามคำสั่งที่ ๘๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ณ ห้อง ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้มีคณาจารย์จากทั้ง ๔ คณะมาร่วมคัดเลือกโดยพร้อมเพรียงกัน
Laserpointer

Scroll to Top