ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศและข้อบังคับทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และพระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการ กองวิชาการ ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศและข้อบังคับทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีโดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียงกัน replicas bolsos


bolsos imitacion

Scroll to Top