กำหนดระยะเวลาขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ฯ ประจำปี

ด้วยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง พระราชาคณะ และพระครูสัญญาบัตร ประจำปี ตามที่ได้ปฏิบัติมานั้น เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการจัดทำบัญชีทูลเกล้าฯ จึงกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ดังนี้

      ๑. การกำหนดระยะเวลาขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ

๑.๑ ให้เจ้าคณะอำเภอ ส่งเจ้าคณะจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม แล้วให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

๑.๒ ให้เจ้าคณะจังหวัด ส่งเจ้าคณะภาค ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม แล้วให้เจ้าคณะภาคพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ของทุกปี

๑.๓ ให้เจ้าคณะภาค ส่งเจ้าคณะใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม แล้วให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี

๑.๔ ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ของทุกปี

๑.๕ นำเสนอมหาเถรสมาคม ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี

      ๒. การกำหนดระยะเวลาขอพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร

๒.๑ ให้เจ้าคณะอำเภอ ส่งเจ้าคณะจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน แล้วให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของทุกปี

๒.๒ ให้เจ้าคณะจังหวัด ส่งเจ้าคณะภาค ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม แล้วให้เจ้าคณะภาคพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี

๒.๓ ให้เจ้าคณะภาค ส่งเจ้าคณะใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม แล้วให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปี

๒.๔ ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ของทุกปี

๒.๕ นำเสนอมหาเถรสมาคม ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาดม ของทุกปี พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

๓. การตรวจสอบประวัติบุคคลของพระภิกษุ ที่ขอพระราชทานสถาปนาเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ สมเด็จพระราชคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง พระราชาคณะ และพระครูสัญญาบัตรจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ชั้นพระราชาคณะ ที่ขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ให้พระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขอสมณศักดิ์ดำเนินการ ตรวจสอบประวัติ ในระดับการพิจารณาของเจ้าคณะภาคหรือในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ โดยได้รับความยินยอม
จากเจ้าของประวัติ

๓.๒ ชั้นพระครูสัญญาบัตร ที่ขอพระราชทานตั้ง และเลื่อนสมณศักดิ์ ประจำปี
ให้พระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขอสมณศักดิ์ดำเนินการตรวจสอบประวัติ และเจ้าคณะจังหวัด
เป็นผู้รับรองคุณสมบัติ ผลงานประกอบการพิจารณาโดยความยินยอมของเจ้าของประวัติ

มติมหาเถรสมาคม มส 2-2566

แบบประวัติพระสังฆาธิการ เพื่อขอพระราชทานสมนศักดิ์

Scroll to Top