กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

73-2565 กำหนดพิธีประสาทปริญญา 2565

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปาฐกถา/พิธีซ้อมรับปริญญา
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีซ้อมรับปริญญา
วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีประสาทปริญญา

ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Scroll to Top