ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภามหวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕

                เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้ omega replica watches

breitling replica ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕ประกาศ_(30 พ.ย. 64) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลประจำปี ๒๕๖๕

Scroll to Top